• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

İlk Çağ

TÜRK TARiHi ÜZERiNE ÇALIŞMALAR VE GENEL DEĞERLENDİRMELER

Türk Tarihi Üzerinde Çalışmalar / Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu

Osmanlı Tarihinde Dönemler / Prof. Dr. Halil İnalcık

Türk Tarihi Kronolojisi / Şevket Koçsoy

Türk Tarihi ve Sosyolojimiz / Prof. Dr. Baykan Sezer

Türk Tarihine Bakışımız Nasıl Olmalıdır? / Nihal Atsız

TÜRKLERİN COĞRAFYASI, NÜFUSU, SOY KÜTÜĞÜ VE KURDUKLARI DEVLETLER

Türklerin Demografisi (1950-2025) / Doç. Dr. Zakir B. Avşar - Ferruh Solak - Selma Tosun

Türk Dünyası'nın Coğrafyası / Prof. Dr. İbrahim Atalay

Tarihte Türk Devletleri ve Hâkimiyet Alanları / Prof. Dr. Ramazan Özey

Türklüğün En Eski Zamanları / Prof. Dr. Tuncer Baykara

Tarihte "Türk" Adı / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

Etnolojiye Dayanan Cihan Tarihinin Işığı Altında İlk Türklük ve İlk İndo-Germenlik / Prof. Dr. Wilhelm Koppers

Toplum-Devlet Ülküsü Olarak Tarihte Türklüğün Oluşması / Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı

Ortaçağ Orta Asyası'nda Türkistan ve Turan / Yrd. Doç. Dr. Scott Levi

Ural-Altay ve Altay Dil Teorisi / Doç. Dr. Emine Yılmaz - Doç. Dr. Nurettin Demir

İç Avrasya ve Türkçe Konuşan Halkların Tarihleri / Doç. Dr. David Christian

Türk Tarih Tezleri / Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan

Ön ve Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz'in Kuzeyi, İdil-Ural ve Batı Sibirya'daki Eski Türkler / Prof. Dr. Mir Fatih Zekiyev

Hititler Türk Müdür, Değil Midir? / Ord. Prof. Dr. Sedat Alp

Ortadoğu'da Türklerin Varlığı Tartışmaları / Prof. Dr. Ekrem Memiş

Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetleri İle İlişkiler / Prof. Dr. Hüseyin Sever

Sümerce İle Türk Dilinin Tarihi İlişkisi / Prof. Dr. Gürer Gülsevin

ORTA ASYA'NIN EN ESKİ KÜLTÜRLERİ / ÇİN MEDENİYETİ İLE İLİŞKİLER

Orta Asya'nın En Eski Kültürleri ve Çin Medeniyeti ile İlişkiler / Prof. Dr. Özkan İzgi

Orta Asya'nın Paleocoğrafik Evrimi ve İnsan Topluluklarına Etkisi / Prof. Dr. Mümin Köksoy

Orta Asya'nın Tarih Öncesi: Alt, Orta ve Üst Yontma Taş Çağı / Prof. Dr. Leonid B. Vishnyatsky

İç Asya'da Milattan Önceki Binyılda Türklerin Atalarına Atfedilen Kültürler / Prof. Dr. Emel Esin

Tagar Kültürü / Prof. Dr. Nikolai Bokovenko

M.Ö. IX-VII. Yüzyıllarda Sayan-Altay Göçebeleri / Prof. Dr. Leonid Marsadolov

Eski Çin Kültürü ve Türkler / Prof. Dr. Wolfram Eberhard

Sincan ve Çin'deki Kazakların Fiziksel Antropolojileri İle İlgili Yeni Veriler / Dr. Gyula Henkey - Izabella Horvath

Erken Türk Kalıntıları İçin Bir Araştırma: Sincan'ın Tiyan Şan Bölgesindeki Yeni Arkeolojik Keşifler / Dr. Sergei V. Alkin

Çin'in Resmi Hanedanlık Kayıtlarında Türk Kavimlerine Ait Monografiler / Prof. Dr. Dr. Sema Orsoy

BOZKIRIN ESKİ TOPLULUKLARI: AVRASYA'DA SAKA ÇAĞI 

İskitler / Prof. Dr. Abdülhaluk Çay - Doç. Dr. İlhami Durmuş

Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler / Prof. Dr. M. Taner Tarhan

Sakalar / Prof. Dr. Igor Vasilyeviç P’yankov

İskitlerin Kimliği / Doç. Dr. İlhami Durmuş

Yesi ve Çevresinde Sakalar / Doç. Dr. Muhammet Beşir Aşan

Massagetler Hakkındaki Eski Kaynaklar / Dr. Abdülhalık Aytbayev

Sarmatlar / Doç. Dr. İlhami Durmuş

TÜRKLERİN GÖÇLERİ VE YAYILMALARI

Türklerin Göçleri ve Yayılmaları / Prof. Dr. Salim Koca

İlk Orta Asya Sakinlerinin Göç Süreçleri / Dr. Abdülhalık Aytbayev

Bilinmeyen İç-Asya / Prof. Dr. Lajos Ligeti

ASYA HUNLARI

Büyük Hun Devleti / Prof. Dr. Salim Koca

Hun İmparatorluğu'nun Kuruluşu ve Yükselişi / Yrd. Doç. Dr. Nicola Di Cosmo

Yenisey'in Batısındaki Hun Arkeolojik Kalıntıları / Dr. Miklós Érdy

I-İ Chih-G / I-İ-Fa-İ ve "Beş Tuzak" (Çinlilerin Hunları Yıkmak İçin Uyguladıkları Temel Stratejiler) / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tezcan

Hun İmparatorluğu Gle Çin'in Doğu Türkistan Mücadelesi / Prof. Dr. Risalet Kerimova

Hun Konfederasyonunun Bölünmesi ve Yıkılması / Prof. Dr. Richard R. Crespigny

Kuzey Liang Hun Devleti / Tilla Deniz Baykuzu

Chang-Chien'in Seyahat Raporuna Göre Hunlar Dönemindeki Orta Asya / Dr. Nuraniye Hidayet Ekrem

Vusunlar / Prof. Dr. Sergei Yatsenko

Vusunlar / Doç. Dr. İlhami Durmuş

Kuşanların Menşei / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tezcan

Hindistan'da İlk Türk Hakimiyeti: Kuşanlar ve Akhunlar / Prof. Dr. Salim Cöhce

Kuşan Devleti / Prof. Dr. Awadh Kishore Narain

Akhunlar / Prof. Dr. Enver Konukcu

Akhunlar (Kionit / Hyon) ve Eftalitler Çağında Maveraünnehir ve Horasan'da Türkler / Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut

Akhunluların Kalıntısı Olarak Kalaçlar (Halaçlar) / Prof. Dr. Enver Konukcu

AVRUPA HUNLARI

Avrupa Hunları / Prof. Dr. Şerif Baştav

Atilla ve Hunları / Prof. Dr. Gyula Németh

Büyük Hun Hükümdarı Atilla / Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu

Kafkasya'da Hunlar / Doç. Dr. Tarık Dostiyev

Hsiung-Nu ve Hunlar Arasında Üç Arkeolojik Bağlantı / Dr. Miklós Érdy

GÖKTÜRKLER

Göktürk Kağanlığı Göktürkler / Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

Göktürk Kağanlığı / Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat

Batı Göktürk Kağanlığındaki Aşinaslı Bir Kağanın Şeceresine Ait Bir Kaynak / Prof. Dr. Takashi Osawa

Orta Asya'daki Türk Kağanlığı (M.S. 600-800) / Dr. Larissa S. Baratova

VI-VIII. Asırlarda Türkistan Vahalarında Batı Türk Hakimiyeti / Prof. Dr. Jonathan Karam Skaff

Göktürk Kağanlığı Döneminde Batı Türkistan Yönetimi / Dr. Gaybullah Babayar

Orhun Türklerinin Aslı / Karim Kabulov

Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti / Prof. Dr. Irina F. Popova

Eski Çağ Türk Döneminde Altaylar / Prof. Dr. Vasıly Soyonov

Arkeolojik ve Yazılı Kaynaklara Göre Maveraünnehir Türkleri (M.S. Vı-VIII. Yüzyıllar) / Dr. Azim M. Malikov

Türkler ve Toharlar Arasındaki Münasebetler / Dr. Lilia Yu. Tuguşeva

Soğdiyana Tarihine Giriş / Dr. Matteo Compareti

Türkler ve Soğdlular / Prof. Dr. Boris I. Marshak

Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi / A. Ayşegül Erdem

2001 Bilge Kağan Külliyesi Kazıları / Doç. Dr. Hasan Bahar - Prof. Dr. Salih Çeçen - Doç. Dr. İlhami Durmuş - Dr. Güngör Karauğuz - Remzi Kuzuoğlu - Gürhan Gökçek

UYGURLAR

Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü / Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu

Uygurlar / Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

Uygur İmparatorluğu (744-840) / Dr. Ablet Kamalov

Uygur Türkleri / Dr. Erkin Emet

Koçu (İdikut) Uygur Devleti / Dr. Varis Abdurrahman

Moğol Hâkimiyeti Altında Uygurlar / Prof. Dr. Michael C. Brose

Hangisi Karahanlıların Kökeni; Uygurlar Mı Yoksa Karluklar Mı? / Prof. Dr. Juten Oda

OĞUZLAR

Oğuzlar / Türkmenler / Yrd. Doç. Dr. Tufan Gündüz

Oğuzlar / Dr. Cem Tüysüz

Oğuzlar / Prof. Dr. Faruk Sümer

Oğuz Türklerinin İdarî Yapı ve Boy Teşkilâtına Bir Bakış / Dr. Erdal Aksoy

KIRGIZLAR, KARLUKLAR, TÜRGİŞLER, TATARLAR ve DİĞER ORTA ASYA TÜRK BOYLARI

İslam Öncesi Devrede Orta Asya'da Yaşayan Türk Boyları / Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

Kazaklar ve Kırgızlar / Prof. Dr. Wilhelm Radloff

Eski Türk Devrindeki Kırgız Etnik İsimleri / Prof. Dr. Oljobay Karataev

Türk Boylarında Tamgalar ve Eski Kırgız-Oğuz Etnik Bağlantıları / Prof. Dr. Oljobay Karataev

Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları / Doç. Dr. Sergei G. Skobelev - Dr. Vladimir N. Nechiporenko - S.V. Pankin

Erken Dönemlerden Moğol İstilasına Yenisey Kırgızları / Prof. Dr. Michael R. Drompp

Moğol-Cungar Hâkimiyeti Döneminde Yenisey Kırgızları / Prof. Dr. Viktor Butanayev

Türgişler / Prof. Dr. Hüseyin Salman

Karluklar / Prof. Dr. Hüseyin Salman

Bolgar-Tatarların Etnogenezi ve Genel Gelişme AGamaları / Prof. Dr. Mirfatih Z. Zekiyev

HAZARLAR

Hazar Hakanlığı / Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu Yücel

Hazarlar / Prof. Dr. Yakov Kuzmin - Yumanadi - Yrd. Doç. Dr. Pavel V. Kuleshov

Hazar-Bizans İlişkileri / Kevin Alan Brook

Hazarlarda İkili Yönetimin Kökeni ve Yahudiliğe Geçiş Şartları / Prof. Dr. Constantine Zuckerman

Çuvaşlar ve Etnik Oluşumları / Prof. Dr. Yakov Kuzmin - Yumanadi - Yrd. Doç. Dr. Pavel V. Kuleshov

IX. Yüzyılda Hazarlar, Peçenekler ve Macarlar / Dr. Bálint Zoltán Takács

DOĞU AVRUPA'DA TÜRKLER

Türk-Slav Ortak Yaşamı: Güneydoğu Avrupa'nın Türk Göçebeleri / Prof. Dr. Omeljan Pritsak

Türkistan'dan (Orta Asya) Doğu Avrupa'ya Yapılan Türk Göçleri / Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu

Batı Avrasya Steplerinde Türk ve Alan Halkları Arasındaki Tarihi Bağlantılar / Dr. Agusti Alemany

Türk-Slav İlişkilerinin Başlangıç Dönemleri Üzerine / Osman Karatay

Ermen Boyları ve Pseudo-Ermeni Haylar (Milattan Önce Türk -Ermeni İlişkileri) / Prof. Dr. Firidun Ağasıoğlu Celilov

Tarihi ve Etnik Açıdan Karaçay-Malkar Türklerinin Kökeni / Dr. Ufuk Tavkul

Karaçay-Balkar Türklerinin Kökeni / Adilhan Appa

Hırvat ve Sırp Göçlerinde Oğur İlgisi / Osman Karatay

Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni / Prof. Dr. Plamen S. Tzvetkov

Bulgarlar ve Ogurlar / Prof. Dr. Istvan Zimonyi

İlk Bulgar Devlet Oluşumları / Prof. Dr. Zufar Z. Miftakhov

Kubrat Han'ın Büyük Bulgar Devleti / Prof. Dr. András Róna - Tas

Tuna Bulgar Devleti (679-1018) / Ayşe Kayapınar

Avarlar: Etnik Yaradılış ve Tarihlerine Bir Bakış / Prof. Dr. Emil Herak

Avarlar İle Slavlar Arasındaki İlişkiler (579-626) / Doç. Dr. Tibor ñivkovi

Arkeolojik Bir Araştırma-Avar Yerleşimleri / Dr. Raimar W. Kory

Kafkasya ve Avarlar / Dr. Sevda A. Süleymanova

Slovenya'da Avar İzleri / Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu

Peçeneklerin Dili ve Erken Tarihi Üzerine Notlar / Dr. Gábor Vörös

Karadeniz'in Kuzeyinde Peçenekler / Prof. Dr. Necati Demir

Balkanlar'da Peçenekler / Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu Yücel

KİMEK-KIPÇAK / KUMANLAR

Kıpçaklar ve Kumanlar / Doç. Dr. Ahmet Gökbel

Kıpçak Kabileleri Üzerine Notlar: Kimekler ve Yemekler / Prof. Dr. Peter B. Golden

Kimekler / Prof. Dr. Bolat Kumekov

Kıpçak Hanlığı / Prof. Dr. Bolat Kumekov

Kuman / Kıpçaklar / Prof. Dr. Mustafa Safran

Gürcistan Kıpçakları / Prof. Dr. Guili Alasania

Bulgar Tarihinde Kumanlar (XI-XIV. Yüzyıllar) / Doç. Dr. Valeri Stoyanov

Kumanlar ve İkinci Bulgar Devleti (1187-1370) / Ayşe Kayapınar

ESKİ TÜRKLERDE DEVLET GELENEĞİ ve TEŞKİLATI

Eski Türklerde Devlet Geleneği ve Teşkilâtı / Prof. Dr. Salim Koca

Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi / Prof. Dr. Osman Turan

Kızılelma / Nevzat Kösoğlu

Türk Devlet Geleneğine Göre Devlet Adamlarında Bulunması Gereken Asgari Hususiyetler / Yrd. Doç. Dr. Bülent Atalay

İslam Öncesi Türk Devlet Geleneğinde Adalet Anlayışı / Yrd. Doç. Dr. Âdem Tutar

Devlet Meclisi ve Kurultay / Prof. Dr. Bahaeddin Ögel

Eski Türklerde Devlet Başkanlığı-Hakanlık / Yrd. Doç. Dr. Osman Kaşıkçı

İlk Türk Devletlerinde Bürokrasi / Necati Gültepe

Eski Türk Hukuk Vesikaları / Prof. Dr. Reşit Rahmetî Arat

Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Yasa, Yasak ve Yatgak Tabirleri Üzerine / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Canatar

Yabancı Yazarlara Göre Türklerde Savaş ve Taktik / Yrd. Doç. Dr. Hatice Palaz Erdemir

ESKİ TÜRKLERDE TOPLUM ve EKONOMİ

A. Sosyal Gelenekler

Eski Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat / Prof. Dr. Salim Koca

Orun ve "Ülüş" Meselesi / Prof. Dr. Abdülkadir İnan

Türklerde Yılbaşı ve Bahar Geleneği / Prof. Dr. Ahmet Pirverdioğlu

Eski Türklerde Evlenme Gelenekleri / Prof. Dr. Ali Erkul

Eski Türklerde Yas ve Ölü Gömme Âdetleri / Yrd. Doç. Dr. Yıldız Kocasavaş

Türklerde Mezar Geleneği / Dr. Alım Karamürsel

Cuci Ulusu'nun Cenaze Törenlerinde At Kurban Edilmesi / Dr. Dmitry Dubrovsky

B. Toplum

Eski Türklerin Hususî Hukuku / Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudi Arsal

Eski Türklerde Aile / Prof. Dr. Ali Erkul

Eski Dönemlerden Anadolu'ya Türk Sosyal Dayanışma Kurumları / Prof. Dr. M. Alemdar Yalçın

Eski Türklerde Bayram ve Festivaller / Prof. Dr. Salim Koca

Erken Dönem Türklerinde Defin İşlemleri / Dr. Ciro Lo Muzio

Anadolu Öncesi Türk Kenti / Doç. Dr. Yılmaz Can

Orduğ (Başlangıçtan Selçuklulara Kadar Türk Hakan Şehri) / Prof. Dr. Emel Esin

VI-IX Yüzyıllarda Kazakistan'daki Şehirler ve Yerleşik Kültür / Prof. Dr. Karl Baipakov

Kırgızlarda Dinî ve Sosyal Hayat / Prof. Dr. Mustafa Erdem

Kıpçaklarda Sosyo-Kültürel ve Dinî Yapı / Doç. Dr. Ahmet Gökbel

Kuman-Kıpçaklarda Toplum ve Kültür Hayatı / Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu Yücel

Eski Türk Çocuk Oyunlarından Tepük ve Yaşayan Varyantları / Prof. Dr. İbrahim Yıldıran

C. Ekonomi

Kağanlar ve Armağanlar / Prof. Dr. Sencer Divitçioğlu

Türgişlerden Büyük Uygurlara Türk Kağanlıklarının Para Birimleri / François Thierry

İpek Yolu ve İnsanlık Tarihinideki Önemi / Prof. Dr. Boris Ya. Stavisky

Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerindeki Orta Asya Türkleri / Prof. Dr. Yuriy F. Buryakov

İpek Yolunda Kafkaslar / Prof. Dr. Anna A. Ierusalimskaya

III-X. Yüzyıllarda Doğu Türkistan'da Dokumacılık / Prof. Dr. David Gudiashvili

ESKİ TÜRKLERDE DÜŞÜNCE, DİN ve BİLİM

A. Düşünce ve Din

Eski Türklerde Din ve Düşünce / Prof. Dr. Harun Güngör

Türklerde Ahlâk / Ziya Gökalp

Atatürk’ün Hz. Muhammed Hakkındaki Söylemleri / Nurdan Eriş

Eski Türk Dini / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

Eski Türklerde Gizli Tabiat Kuvvetlerine inanma (iye inancı) / Doç. Dr. Celâl B. Memmedov

Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine Gnancın Destanlarda Tasviri / Doç. Dr. Nezaket Hüseyn Kızı

Gök Tanrı İnancı / Yrd. Doç. Dr. Yıldız Kocasavaş

Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı / Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen Turan

Eski Oğuzların İnanışları ve Mitolojik Görüşleri / Doç. Dr. Nazim Paşayev -Doç. Dr. Valide Paşayeva

Eski Oğuzların inanışları ve Mitolojik Görüşleri / Doç. Dr. Nazim Paşayev - Doç. Dr. Valide Paşayeva

Seyahatnamelere Göre Göktürklerde Budizm / Dr. Erkin Ekrem

Türkistan'da Zerdüştlüğün Yayılması ve Etkileri / Yrd. Doç. Dr. İskender Oymak

Avrupa Hunları ve Hıristiyanlık / Yrd. Doç. Dr. Turhan Kaçar

Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları / Prof. Dr. Abdülkadir İnan

B. Bilim

Eski Türklerde Bilim / Prof. Dr. Esin Kahya

Türklerde Sayı Sistemleri / Doç. Dr. Zeki Kaymaz

Türk Kültüründe Yönler / Doç. Dr. Ali Rafet Özkan

Türklerin Kullandıkları Takvim Çeşitleri / Dr. Tevfik Temelkuran

Uygurlarda Matbaa / İsmet Binark

İslam Öncesi Orta Asya Türk Dünyasında Tababet / Prof. Dr. Ali Haydar Bayat

Eski Türklerde Müzik İle Tedavi / Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç

Eski Türklerde Silah / Prof. Dr. Yuliy S. Hudyakov

ESKİ TÜRKLERDE DİL ve EDEBİYAT

Eski Türklerde Dil ve Edebiyat / Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder

A. Eski Türk Destanları ve Mitolojisi

Türk Destanının Tasnifi / Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan

Oguz Kağan-Oğuz Han Destanı / Prof. Dr. Mehmet Kaplan

Oğuz Kağan Destanı Üzerine Yeni DüŞünceler / Prof. Dr. Fuzuli Bayat

Ergenekon Destanı / Prof. Dr. Dursun Yıldırım  

Bozkurt Efsanesi / Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan

Manas Destanı ve Kırgız Halk Edebiyatı / Yrd. Doç. Dr. Naciye Yıldız

Destanlarda ve Tarihî Kaynaklarda Alp Er Tunga (Efrâsiyâb) / Dr. Mustafa Aksoy

Altay-Türk Destancılık Geleneği ve Maaday-Kara Destanı / Dr. Selahaddin Bekki

Eski Bir Türk Boyu Müytenler ve Menşe Efsaneleri / Prof. Dr. Ahmet Nahmedov

Türk Destanlarında Bazı Ortak Motifler / Yrd. Doç. Dr. Hasan Köksal

Eski Türk Destanlarında Metrik Sistem / Yrd. Doç. Dr. Esra Karabacak

Türk Kültüründe ve Tarihinde Nevruz / Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tepekaya

Tarihte ve Mitolojide Nevruz / Yrd. Doç. Dr. Hasan Tutar

Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı / Ekrem Ayan

B. Eski Türklerde Dil

Türk Dili Tarihine Kısa Bir Bakış / Prof. Dr. Tuncer Gülensoy

Türk Lehçelerinin Sınıflandırılması / Dr. Ufuk Tavkul

Eski Türk Tarihi ve Kültürü Üzerine Düşünceler / Prof. Dr. Vasily V. Barthold 

Halaç Dilinde Oğuzca Unsurlar / Dr. Gábor Vörös

Eski Uygur Dönemi Türk Dili ve Edebiyatı / Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı

Macar Dilinde Bulunan Osmanlı Öncesi Türkçe Kelimeler / Dr. Rishat Saifutdinov

Avarların Dil Sorunu ve Karpat Havzasında İki Avarca Kelime / Dr. Sandor Szatmari

Kıpçakların Dili / Yrd. Doç. Dr. Can Özgür

Codex Cumanicus / Yrd. Doç. Dr. Jale Demirci

İngilizcedeki Türkçe Kökenli Sözcükler / Irek Bıkkinin 

C. Eski Türklerde Yazı

Moğolistan'daki Eski Türkçe Kitâbeler / Prof. Dr. Wilhelm Thomsen

Eski Türk Yazıtları / Prof. Dr. Hüseyin Namık Orkun  

Göktürk Yazıtları / Prof. Dr. Mehmet Kaplan  

Türklerde Alfabe ve Kimlik / Dr. Hatice Şirin  

Orhun Yazıtları / Yrd. Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz

Göktürk Yazısı / Yrd. Doç. Dr. İsmail Doğan

Avrasya'da Runik Yazı / Turgay Kürüm

D. Eski Türklerde Edebiyat

Budist Uygur Edebiyatı / Prof. Dr. Geng Shimin

Dede Korkut Kitabı ve Türk Tarih Öncesi / Prof. Dr. Süleyman Aliyarlı

Türk Kültürünün Değerlendirilmesi Gle Glgili Bir Öneri ve Kültür Değiştirme Alanında Önemli Bir Örnek: Kutadgu Bilig / Prof. Dr. Umay Türkeş - Günay

Dede Korkut Kitabı'nda Alkışlar ve Kargışlar / Yrd. Doç. Dr. Dilaver Düzgün

Oguznâme / Dr. Mustafa Aksoy 

ESKİ TÜRKLERDE KÜLTÜR ve SANAT

Eski Türklerde Kültür ve Sanat / Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli

A. Arkeolojik Kültür ve Sanat

Altay'daki Pazırık Kültürü (M.Ö. Vı-IV. Yüzyıllar) / Prof. Dr. Leonid Marsadolov

Moğolistan ve Altaylar'daki Yeni Türk Heykelleri / Prof. Dr. Vladimir D. Kubarev

Türklerde Taş Heykel ve Balballar / Prof. Dr. Oktay Belli

İlk Çağ Orta Asya Şamanizminin Dinamikleri ve Taş Sanatı / Dr. Andrzej Rozwadowski

Eski ve Çağdaş Türklerde Umay Tanrıçası Görüntüsünün Parçaları ve İkonografisi / Doç. Dr. Sergei G. Skobelev

Eski Çağ ve Orta Çağ'da Türklerde Kurgan Yapma Geleneği / Prof. Dr. Oktay Belli

Doğu Türkistan Budist Mağara Resimlerinde Müzik Enstrümanlarının Olağan Dışı Tasvirleri / Doç. Dr. Sanat Kibirova 

B. Türk Devletlerinde Kültür ve Sanat

İskit Kültürü / Doç. Dr. İlhami Durmuş

İskit Sanatı / Anıl Yılmaz

Önasya'da İskitler / Yrd. Doç. Dr. Şevket Dönmez

Türklerin Çin Kültürü Üzerindeki Etkileri / Yrd. Doç. Dr. Alimcan İnayet

Hun Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu

Kuşan Sanatı ve Medeniyeti / Prof. Dr. Ramesh C. Sharma

Kuşan Yönetiminin Kültür Anlayışı / Prof. Dr. Xinru Liu

Göktürk Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu  

Göçebe Uygur Kültürü / Dr. Ablet Kamalov  

Güney Sibirya ve Merkezi Asya Türklerinin Tatbikî Dekorasyon Sanatı / Dr. Alisa Y. Borisenko  

C. Eski Türklerde Geleneksel Kültür ve Sanat

Eski Türklerde Sanat / Yrd. Doç. Dr. Seyfi Başkan

Türk Sanatında At / Prof. Dr. Emel Esin  

Cihan Edebiyatında Türk Kobuz'u / Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu

Orta Asya'dan Anadolu'ya Türklerde Taç Geleneği / Doç. Dr. Zühre İndirkaş

Türk Drama Geleneği / Yrd. Doç. Dr. Abdullah Şengül

Eski Türklerde ve Kırım'da Semboller / Prof. Dr. M. Metin Karaörs

Türk Kültüründe Hayvan ve Bitki Motifinin Seyri / Yrd. Doç. Dr. Yusuf Çetindağ

Rumî Motifinin İlk Öncüleri / Dr. Hatice Aksu

Sanat Malzemelerine Göre Orta Asyalı Türklerin Giyimleri / Dr. Gleb V. Kubarev  

Orta Asya Türk Halı ve Düz Dokuma Yaygıları / Prof. Dr. Bekir Deniz

Türklerde Yemek Kültürü / Prof. Dr. Günay Kut

Türk Mutfak Kültürü / Yrd. Doç. Dr. Yasemin Ersoy