• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

R-S

Ravz ül-verd - Aḥmed Paşa, Şakir, d. 1818 Istanbul Taḳvimhane-i Amire [1853]
Ravzatü'l ebrar, Karaçelebizade Abdülaziz, 1591-1658 Al-Ḳahire Matbaa-i Bulak [1832?]
Rehnümâ - Istanbul, Arkeoloji Müzeleri, Ḳostantiniye Matbaa-i EbuzZ̈iya [1914] Yeni Baskı
Resimli ve haritalı Osmanlı tarihi - Ahmet Rasim, 1864?-1932, İstanbul Şems Matbaasi [1910?-1911?] 1. tab
Resmli müntahabat-i edebiye - Baḥri, Süleyman, Dersaadet Kanaat Kitabhanesi [1913]
Rişte-i cevahir, Nesib, Yusuf, d. 1714, - Istanbul, 1257 [1841]
Riyaz ül-Muhtar, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 1839-1918, Mısır - Bulak [1886]
Rübab-i şikeste, Fikret, Mehmet Tevfik, 1870-1915 - İstanbul, H. Taḥsin [1910]
Ruh-i bî-ḳayd, Taḥsin Nahid, 1887-1918 - İstanbul, Tanin Kütübhanesi [1910]
Rum fetretine dair tarih - Mansur, Meḥmed, d. 1896, İstanbul - Camlı Hanında basılmışdır [1871]
Rusça - Türkce lugat, Sedad, Aḥmed - Dersaadet Matbaa-i Osmaniye [1907]
Sabir Efendi'nin gelini Talu, Ercüment Ekrem, [İstanbul] İkbal Kütübhanesi 1922 - 2. tab
Sada-yi Şevki - Şevki, bestekâr, Istanbul Kitaçı Aragül [1887]
Safvet: yah̦ud Genç çiftci - muḥarriri Aḥmed Medḥi.İstanbul: A. İḥsan, 1308 [1890 yada 1891]
Saḥaif ül-ahbar, Munecimbaşı, Aḥmad ibn Lutfullah, 1631-1702, İstanbul Matbaa-i Amire [1868] Cilt 1
Saḥaif ül-ahbar, Munecimbaşı, Aḥmad ibn Lutfullah, 1631-1702, İstanbul Matbaa-i Amire [1868] Cilt 2
Said Paşanın [Küçük - Şapur] hatıratı, Said Paşa, Mehmed, 1838-1914, Dersaadet Sabaḥ Matbaası [1910]
Şair Hanımlarımız - Muhtar, Aḥmed, Ḥacıbeyzade - İstanbul, Matbaa-i Safa [1893]
Şair Hanımlarımız, Ahmed Muhtâr (1893), İstanbul
Şakayık-ı Numaniye fi Ulema-i Devlet-i Osmaniyye, Taşköprülüzâde Ahmed Efendi
Salname - i Devlet, İstanbul - 1274
Salname - i Devlet, İstanbul - 1286
Salname - i Devlet, İstanbul - 1305
Salname - i Devlet, İstanbul - 1327
Salname - i Devlet, İstanbul - 1330
Salname-i askeri, İstanbul Matbaa-i Askeriye, 1908
Salname-i askeri- Ịstanbul Matbaa-i Askeriye, 1865-1866
Salname-i Vilayet-i Bağdad, [Bağdad] Vilayet matbaası
Sanat kamusu - Arseven, Celâl Esad, 1876 - 1972.Istanbul Matbaah Amireh-i [1921?]
Sanat-ı Taḥrir ve edebiyat - Süleyman, Şahabeddin, 1885-1921, İstanbul - Tefeyyüz Kitabhanesi [1911]
Şanizade tarihi - Şanizade Mehmet Ataullah, İstanbul, Süleyman Efendi [1873-74?] Cilt 1 - 2
Şanizade Tarihi - Şanizade Mehmet Ataullah, İstanbul, Süleyman Efendi [1873-74?] Cilt 3 - 4
Sardanapâl, Abdülhak Hâmit, 1852-1937 - Istanbul Matbaa-i Amire [1916]
Şarkin sultanları - Çamlıbel, Faruk Nafiz, 1898 - Istanbul Aḥmed Halid 1918
Sefaretname-i Meḥmed Efendi - Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Istanbul 1732
Sefine-i belagat - Süreyya, Abdürraḥman, Ḳostantiniye Matbaa-i EbuZZiya [1887] 1. tab
Şehr mektubları - Ahmet Rasim, 1864?-1932, Dersaadet Dersaadet Kitabhanesi [1912-13]
Semahane-i edeb - Enver, Ali, 20. asir - İstanbul Rifat [1891]
Sene-i maliye hakkın da mütalaat - Şakir Paşa, Aḥmed, 1838-1899, Kostantiniye Matbaa-i EbuzZiya [1890]
Sened üş-şuara - Ḥaşmet bin Abbas, d. 1768 [İstanbul] Tevfiḳ [1870] 1. tab
Sepetde bulunmuş - Uşaklıgil, Halid Ziya, 1869-1945 [İstanbul] Şule Neşriyat evi 1920
Şerḥ ül-evrad - Calaledin Rumi, Mevlana, 1207-1273 - Istanbul Muḥarrem Destgah [1866]
Şerh ül-Fazıl üs-Sudi - Sudi, d. 1597 - Istanbul 1874
Şerh ül-Mevkufati - Mevkufati, Meḥmed, d. 1655, İstanbul Muharrem Efendi Matbaası [1885] Cilt 1
Şerh ül-Mevkufati - Mevkufati, Meḥmed, d. 1655, İstanbul Muharrem Efendi Matbaası [1885] Cilt 2
Şerḥ ül-Muḥammediye - İsmail Hakkı, Bursalı, 1653-1724-5, Istanbul [1877] Cilt 2
Şerḥ-i Beharistan - Meḥmed, Şakir, d. 1836, [İstanbul] [1836]
Şerh-i Belagat - El-Ḥacc İbrahim, İstanbul Matbaa-i Osmaniye [1884]
Şerḥ-i Bustan - Sudi, d. 1597, [İstanbul Matbaat'ül amireh] [1871]
Şerh-i Divan-ı Ali el-Murtaza - Müstakim zade Saʻdeddin Süleyman [Mısır]: Bulak, 1255 [1839]
Şerḥ-ı Divan-ı Ḥafiz Konevi, Meḥmed Vehbi, d. 1828 - Bulak [1856] Cilt 2
Şerḥ-i Divan-i ḤafizKonevi, Meḥmed Vehbi, d. 1828Bulak [1856] Cilt 1
Şerh-i Hayati - Hayati, Ahmed, d. 1814 Mısır -Matbaa-i Amire-i Mısriyye [1855]
Şerh-i kasaid-i Mevlana Şevket Nakşbendi, Meḥmed Murad [Istanbul] [18--?]
Şerh-i Mesnevi Abdullah, Sarı, d. 1661, İstanbul Tasvir-i Efkar Matbaasi [Matbaa-i Amire] [1870-71]
Şerh-i Nuhbe-i Vehbi - Reşid, Ahmed, Yayakaryeli, İstanbul [1843]
Sermed Divanı - Sermed, Mehmed, 1794-1848 [İstanbul] [18--?]
Şermin Fikret, Mehmet Tevfik, 1870-1915 - İstanbul Ḥ. Taḥsin [1914]
Servet-i şahane ve hakk-ı millet - Rıza Nur, 1879-1942 Dersaadet Kanaat Kitabhanesi [1906]
Seviye-i talib - Halide Salih (Edib - Adıvar), 1885-1964, Hudavendigar Vilayeti Matbaasında tab olunmuşdur [1909]
Seyf ül-müluk hikayesi - Hikaye-i Seyf ül-Mülük [İstanbul] [1889]
Sicilli Osmani - Süreyya Bey, Mehmet, 1845-1909 [İstanbul?] Matbaa-i Amire [1890-93] Cilt 1 - 2
Sicilli Osmani - Süreyya Bey, Mehmet, 1845-1909 [İstanbul?] Matbaa-i Amire [1890-93] Cilt 3
Sicilli Osmani - Süreyya Bey, Mehmet, 1845-1909 [İstanbul?] Matbaa-i Amire [1890-93] Cilt 4
Silsilename - İstanbul 187-?
Simar ül-esmar - Bidpa'i, Hümayünname, [İstanbul] [1840]
Şıpsevdi, Hüseyin Rahmi (1909), İstanbul, Mihran Matbaası
Siyah inciler - Mehmed Rauf, 1874-1932, İstanbul, A. İḥsan [1901]
Siyah kitab - Erozan, Celal Sahir, Istanbul, Muhtar Halid Kitabhanesi [1910]
Siyer-i Veysi, Veysi (1869), İstanbul Vezirhanı Matbaası. (Veysi’nin Siyer, Hâb-nâme (Vakı’a-nâme), Münşeât ve Şehâdet-nâme adlı eserleri bu kitapta toplanmıştir)
Siyer-i Veysi, Veysi (1929),
Solâkzade tarihi - Solakzade, Mehmet Hemdemi Çelebi, İstanbul - Maḥmud Beg Matbaasi [1880]
Solgun demet - Uşakligil, Halid Ziya, 1869-1945, Dersaadet Aḥmed İḥsan [1901]
Son emel, Meḥmed Rauf, 1874-1932 [İstanbul Kanaat Kitabhanesi] [1913]
Sorbon Dar ül-Fünununda edebiyat-ı hakikiaye dersleri - Ali Kemal.İstanbul: Muhtar Halid Kitabhanesi, 1330 [1912]
Şuaat, Feyzi, Emin, Süleymaniyeli - Dersaadet Nişan-Babikyan Matbaasi [1911]
Sudan Seyahatnamesi, Mehmed Mihri, Istanbul, Ahmed ve Şürekası?
Şükufe çin - İsmet, Müstecabizade, İzmir Ahenk Matbaası [1909]
Süleymanname - Ḳaraçelebizade Abdülaziz, 1591-1658, Kahire Bulak [1867]
Süllem-i Rifat - Meḥmed Rifat, 1851-1907, İstanbul Ceride-i askeriye matbaasi [1881]
Suriye ve Filistin ve garbi ʻArabistan ʻabidat-ı ʻatiḳası : izaḥnamesiyle beraber 100 levḥa (Alte Denkmaler aus Syrien, Palastina und Westarabien: 100 Tafeln mit beschreibendem Text), Berlin : G. Reimer, 1918, Cemal Paşa'nın emriyle neşr edilmiştir.