• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

N-O-P

Nadide - Yalçin, Hüseyin Cahit, İstanbul Aḥmed İḥsan [1892]
Nafi ül-asar nev-bave-i simar ül-esmar , Abdünnafi, d. 1891 - İstanbul, Dar'üt tibaatü'l Amire 1852
Nahv-i Osmanî : mekatib-i rüşdiye üçünci senesine mahsus - Şeyh Vasfi, İstanbul: Karabet Matbaʻası, 1314 [1896 or 1897]
Nakil - Uşakligil, Halid Ziya, 1869-1945 - İstanbul Cihan Kütübhanesi 1893 Cilt 2
Nakil - Uşaklıgıl, Halid Ziya, 1869-1945 - İstanbul Cihan Kütübhanesi 1893 Cilt 3
Namık Kemal, Nazif, Süleyman, 1870-1927, Dersaadet İkdam Matbaasi 1922
Nasreddin Hoca - Nasreddin Hoca, İstanbul Kanaat Kütübhanesi 1918
Nazariyat-ı edebiye dersleri - Bolayır, Ali Ekrem, 1867-1937 [İstanbul] [1917]
Nazariyât-ı Edebiyye, Ahmed Reşid (1910), İstanbul, Ahmed Hüseyin ve Şürekası Cilt 1
Nazariyât-ı Edebiyye, Ahmed Reşid (1910), İstanbul, Ahmed Hüseyin ve Şürekası Cilt 2
Nazm u Eşkâl-i Nazm, Tahir Olgun (1913), Dersaadet, Mahmud Bege Matbaası
Ne edat-ı nefyi hakkında tetebbuat - Ebüzziya Tevfik, 1849-1913, Ḳostantiniye Matbaa-i Ebuzziya 1909 tab-ı evveli
Ne edat-ı nefyi hakkında tetebbuat - Ebüzziya Tevfik, 1849-1913, Ḳostantiniye Matbaa-i Ebuzziya 1909 tab-ı evveli
Nef ül-muavvel Taftazani, Masʻud ibn Umar, 1322-1389?, Bosna Vilayet Matbaasi 1872-74 Cilt 1
Nef ül-muavvel Taftazani, Masʻud ibn Umar, 1322-1389?, Bosna Vilayet Matbaasi 1872-74 Cilt 2
Nefhat ül-edeb - İzzet, Meḥmed, d. 1911, İstanbul [Ḳasbar Marbaası] [1881]
Nehcüs'suluk fi siyasetü'l-müluk - Şeyzari, El Raḥman ibn Nasır, 12. asır - İstanbul Rıza E. Matbaasi 1869 3. tab
Netayic ül-vukuat - Mustafa Nuri, Paşa, 1824-1889, İstanbul Uhuvvet Matbaasi [1910?] 2.Tab
Nevadir ül-asar - Recâı̂zâde Ahmed Cevdet, d. 1831 Mısır, Bulak [1840]
Nevadir ül-udeba ve asar üz-zurefa - Tevfik, Meḥmed, 1843-1893 [İstanbul] [18--?]
Nevhat ül-uşşak - Dai, Mehmed, d. 1659 - 1660 İstanbul [1845]
Niçin aldatırlarmış - Yalçin, Hüseyin Cahit, İstanbul Akşam -Teşebbüs Matbaası 1922
Nizamat-ı cedide-i askeriye - [İstanbul] [1844]
Nuhbet ül tevarih ve'l ahbar, Mehmet bin Mehmet - İstanbul Taḳvimhane-i Amire [1859]
Nümune-i edebiyat-ı Osmaniye - Ebüzziya Tevfik, 1849-1913.Ḳostantiniye, Matbaa-i EbuzZiya [1912] 6. tab
Nur-i Osmaniye Kütübhanesinde mahfuz kütüb-i mevcudenin defteridir - Nuruosmaniye Kütüphanesi - Istanbul [18--?]
Nutuklar mecmuʻası: maḳama münasib bir hayli nutuḳları camiʻdir - eser-i Mihri Kostantı̄niye : İstepan Matbaʻası, 1308 [1891]
Nuzhet ül-ervah - Ḥusayni Sadat Amir, d. 1328 - Dersaadet Maḥmud Beg Matbaasi [1902]
Ömerin çocukluğu - Naci, Muallim - İstanbul, A. A Sadoryan [1889]
Ordunun destanı - Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [İstanbul] Matbaa-i A. İḥsan [1915]
Osmanlı Edebiyatı - Tahir, Meḥmed, Menemenlizade, 1863-1903 [İstanbul] Kasbar Matbaasi [1896]
Osmanlı Edebiyatı nümuneleri - Mehmet Celâl, 1867-1912, Dersaadet Şems Kütübhanesi [1894]
Osmanli İttiḥad ve Terakki Cemiyeti nizamnamesi - İttihat ve Terakki Cemiyeti İstanbul [19--]
Osmanlı meşahir-i üdebasi - Eldem, İsmail Ḥakkı, d. 1943 - İstanbul Nişan Berberyan Matbaasi [1893]
Osmanlı Muellifleri, Bursalı Mehmed Tahir
Osmanli tarihi - Namık Kemal, 1840-1888, İstanbul Maḥmud Edib Matbaasi [1908-09] Cilt 1
Osmanli tarihi - Namık Kemal, 1840-1888, İstanbul Maḥmud Edib Matbaasi [1908-09] Cilt 2
Osmanli tarihi - Namık Kemal, 1840-1888, İstanbul Maḥmud Edib Matbaasi [1908-09] Cilt 3
Osmanli tarihi - Namık Kemal, 1840-1888, İstanbul Maḥmud Edib Matbaasi [1908-09] Cilt 4
Osmanli tarihi - Yaziksiz, Necib Asim, 1861-1935, İstanbul Matbaa-i Orhaniye [1916] Cilt 1
Osmanlı Yunan Seferi: Dömeke Meydan Muharebesi (1898), Osman Senai, Tüccarzade İbrahim Hilmi
Padişah Seyfü'l Müluk Ḥikaye-i Seyf ül-Müluk - Dersaadet, Raif Efendi matbaa sinda tab olunmuşdur [1912]
Pak divan-ı Eşrefü'ş şuara, Eşref Paşa, Mustafa, 1819-1894 - İstanbul Matbaa-i Amire [1861]
Pay-i tahtın ḳapısında: iki perdelik manzum temaşa - Faʼik Ali, İstanbul: Aḥmed İhsan ve Şürekası, 1918
Pejmurde - Recaizade, Maḥmud Ekrem, 1846-1913, Ḳostantiniye Alem Matbaasi [1893]
Perihan Sultan: üç perdelik tarihi temaşa - müellifi Memduh Mazlum, Dersaʻadet: Kitabcı Arakel, 1330 [1912?]