• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

M

Mahasin ül-asar ve hakaik ül ahbar - Ahmed Vâsıf Efendi, d. 1806 [Istanbul Dar üṭ-Ṭibaat ül-Amire] [1804?]
Mahasin ül-asar ve hakaik ül-ahbar - Ahmed Vâsıf Efendi, d. 1806 El-Kahire Matbaa-i Bulak [1890]
Mahazar Nusret, - Ebubekir, d. 1795 İstanbul Ḥuseyn Efendi Matbaasi [1893]
Mahzen ül-ulum - Ṭahir, Meḥmed, Abdülzade - İstanbul Şirket-i Mürettibiye [1890] Cilt 1
Makber ve Ölü - Abdülhak Hâmit, 1852-1937.İstanbul Maṭbaa-i Amire 1922
Malümat-i edebiye - Köprülü, Mehmet Fuat, 1890 Dersaadet Ḳanaat Kitabhanesi [1914-15]
Mantık - müʼellifi Süleyman Sırrıı - İstanbul: Karabet Maṭbaʻası, 1310 [1892 or 1893]
Mantıku't-Tayr - Ferîdüddîn-i Attâr - 1230 [İstanbul] [1857]
Mazî ve âtî : milli temaşa, 4 perde - Saʻid Ḥikmet, İstanbul: Matbaa-i Hayriye, 1325 [1909]
Maẓume-i Sivastopol - Aḥmed Rıza Trabzonlu - Istanbul 1869
Mecami ül-edeb - Meḥmed Rifat, 1851-1907 Dersaadet, Kitabcı Ḳasbar [1890]
Mecelle-i aḥkam-i adliye, Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895 - İstanbul Maṭbaa-i Osmaniye [1883]
Mecelle-i umur-u belediye, Ergin, Osman Nuri, 1883 - Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 3
Mecelle-i umur-u belediye, Ergin, Osman Nuri, 1883 - Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 4
Mecelle-i umur-u belediye, Ergin, Osman Nuri, 1883 - Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 5
Mecelle-i umur-u belediye.Ergin, Osman Nuri, 1883 - Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 1
Mecelle-i umur-u belediye.Ergin, Osman Nuri, 1883 - Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 2
Mecmua-i cedide, Nuri, Meḥmed - [İstanbul] [1882]
Mecmua-i İrfan Paşa, İrfan, Meḥmed, Paşa, d. 1889 - Istanbul 1870
Mecmuat üt-ṭarab ala lisan ül-edeb - Osman Nevres, 1820-1876 [İstanbul] [18--]
Mecmuʻam / muḥarriri Kerkukli Aḥmed Ziyaʼeddin İstanbul: Kitabcı Arakel, 1319 [1901]
Medeniyet-i İslamiye / muḥarriri Ş. Sami, İstanbul: Mihran Maṭbaʻası, 1296 [1879]
Medeniyet-i İslamiye tarihi, Corci Zeydan, mütercimi: Zeki Megâmiz, 1861-1914, Dersaadet İkdam Maṭbaasi [1912-14] Cilt 1
Mekteb-i Asr, Abdürraḥman, Meḥmed - Dersaadet Asr Kütübhanesi [1891]
Mekteb-i edeb - Naci, Muallim, 1850-1893 İstanbul Kitabci Aragül [1896] 4. tab
Mektubat-ı Sırrı Paşa - Sırrı Paşa, Giritli, 1844-1895, İstanbul [Kitabçı Aragül] [1900] 5.tab
Mektublarim - Naci, Muallim - Kosṭanṭiniye Maṭbaa-i EbuzZiya [1885]
Melce üt-ṭabbahin - Meḥmed Kamil, [İstanbul] [1873] (ilk yemek kitabımız)
Melikü'l Nasır Sulṭan Salaheddin Eyyubi: beş fasıl ve dokuz perde üzerine müretteb Tiyatro, Müellifi: Necib Efendi, mütercimi: M. Said - Meşveet Matbası 1327
Menakıb-i Hazret-i Yusuf, Yahya Bey, d. 1582 [İstanbul] [18--?]
Menakib-i seyyahin, muḥarriri Musṭafa Refik, İstaanbul: 1310 [1892] Cilt 1 - 2
Menakib-i seyyahin, muḥarriri Musṭafa Refik, İstaanbul: 1310 [1892] Cilt 3 - 4
Menakib-i seyyahin, muḥarriri Musṭafa Refik, İstaanbul: 1310 [1892] Cilt 5 - 6
Menakib-i seyyahin, muḥarriri Musṭafa Refik, İstaanbul: 1310 [1892] Cilt 7 - 8
Merḥum Avni Beg Divanı - Avni, Yenişehirli, 1826-1883 Divan Dersaʻadet: Maḥmud Beg Maṭbaʻası, 1306 [1888]
Mersiye-i cenab-i seyyid üş-şüheda - Şemsi, Osman, Üsküdari, İstanbul H. Taceddin [1910]
Mesnevi-yi şerif şerhi, İsmail Ankaravî, d. 1632 - İstanbul Maṭbaa-i Amire [1872]
Mevlanâ Celaleddin-i Rumî -Şerhü’l-Mesnevi, İsmail Hakkı Bursevi (1870), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt 1
Mevlanâ Celaleddin-i Rumî -Şerhü’l-Mesnevi, İsmail Hakkı Bursevi (1870), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt 2
Mevlid-i Şerif, Siraceddin, Osman - Dersaadet Maḥmud Beg muṭbaasi [1887]
Mevzuat ül ulum, Taşköprülüzâde Usameddin Ahmed Efendi - cilt 1
Mevzuat ül ulum, Taşköprülüzâde Usameddin Ahmed Efendi - cilt 2
Midhat Paşa - Faʼik Ali Burusa: 1324 [1908]
Miftaḥ ül-belagat ve misbah ül-fesaḥat - İsmaʻil Anḳaravi, [İstanbul] Tasvir-i Efkar Maṭbaʻası, 1284 [1867] 1. defʻa
Mihnet-i Keşan, ʻİzzet Molla, 1785-1829 [İstanbul Ceride-i Ḥavadis Maṭbaasi] [1853]
Mikyas ül-lisan ḳısṭasü'l beyan, Fevzi, Abdürrahman, 1802-1864 - İstanbul Mahmud Beg Maṭbaasi [1883]
Milli Edebiyata dogru - Haşim, Nüzhet, İstanbul Cemiyet Kütübhanesi 1918
Milli ḳıraʼat, [ḥazırlayan] Köprülizade Meḥmed Fuʼad, [İstanbul] Kanaʻat Kütübḫanesi, 2. ṭabʻı
Mirac ün-Nebi, Osman Dede, Nayi [İstanbul] Ali Galib [1894]
Mirat ül-iber - Said Paşa, Diyarbekirli, 1832-1890 İstanbul Karabet ve Ḳasbar Maṭbaasi [1886-88] Cilt 1 - 3
Mirat ül-iber - Said Paşa, Diyarbekirli, 1832-1890 İstanbul Karabet ve Ḳasbar Maṭbaasi [1886-88] Cilt 4 - 6
Mirat ül-iber - Said Paşa, Diyarbekirli, 1832-1890 İstanbul Karabet ve Ḳasbar Maṭbaasi [1886-88] Cilt 7 - 9
Mirat ül-lugat, Esad Efendi, Meḥmed, 1685-1753 - Istanbul Mekteb-i Sanayi [1876]
Mirat-i hakikat - Mahmud Celaleddin Paşa, 1839-1898, Dersaadet, Şemseddin Ziya [1908]
Mirat-i kainat - Nişancizade, Mehmed ibn Aḥmed, d. 1621 İstanbul T. Debuyidciyan [1873] Cilt 1
Mirat-i kainat - Nişancizade, Mehmed ibn Aḥmed, d. 1621 İstanbul T. Debuyidciyan [1873] Cilt 2
Mirat-i Mekteb-i Tibbi-ye-i Şahane - Taḥsin, Rıza - Dimaşk Revzetu'ş Şam Matbaası ̀1904?
Mirat-i mekteb-i ṭibbiye, Taḥsin, Rıza Dersaadet Ḳader maṭbaasi [1912] [ikinci ṭab] Cilt 1
Mirat-ı mekteb-i ṭibbiye, Taḥsin, Rıza Dersaadet Ḳader maṭbaasi [1912] [ikinci ṭab] Cilt 2
Mirat-ı Muḥammediye - Esad, Ahmed, Nafizade, İstanbul [1885]
Mirat-ı sicill-i Memurîn-i Osmaniye, Mirat-i Sicill-i Memurin-i Osmaniye Heyet-i Taḥririyesi - Istanbul [1909]
Mizan ül-belaga - Süreyya, Abdürraḥman, İstanbul Ceride-i Askeriye Matbaasi [1885]
Mizan ül-edeb - Said Paşa, Diyarbekirli, 1832-1890, İstanbul Asr Kütübhanesi [1888]
Mîzân-ül-Hak fî İhtiyâr-il-Ehak - Hacı Halife, Katip Çelebi, d. 1658 [İstanbul Ali Rıza Efendi Matbaasinda tab olundu] [1869] 2. tab
Moskov divarinda mukim bulunan Kastera nam Fransa Elçisinin Moskov Devleti hakkında cem ettiği tarihin tercümesi - Müellifi: Castéra, Jean Henri, 1755
Muallim - Naci, Muallim - İstanbul Kitabçı Arakel [1885]
Muallim Naci - Mehmed Salâhî Bey, d. 1910, İstanbul, A. Sadoryan [1892]
Muallimlere Mahsus Yeni Harflerle Türkçe Okuma Yazma Dersleri (1928), Ibrahim Necmi - 1928
Muasır şairlerimez - Eldem, İsmail Hakkı, d. 1943 İstanbul A. İḥsan [1893]
Mücevherat-i Saib Tebrizi, Saib Tebrizi, 17. asır - İstanbul Matbaa-i Aḥmed Kamil [1913]
Müellefat-i askeriye tedkikatı - Tahir, Mehmed, Bosnalı, d. 1903 İstanbul? [1891]
Mugni l-küttab - Nüzhet, Meḥmed, d. 1886 [Istanbul Mekteb-i Ḥayriye-i Şahane Matbaası] [1869]
Muhakemat-ı edebiye - İsmail Safa, 1867-1900 İstanbul Kainat Kütübhanesi [1913] 1. tab
Muhataba - muḥarriri Nazım Paşa, Ḳosṭantiniye: ASr Matbaʻası, 1316 [1898] 2. Tab
Muhayyelat- ledun ilahi - Ali Aziz, Giridli, d. 1798 İstanbul [1852]
Muhayyelat-i ledün ilahi - 'Ali Azīz, Giridli, d. 1798 İstanbūl Mekteb'i Harbîye-'i Şahane [1867]
Muhazarat - Fatma Aliye, 1862-1936, Dersaadet Tefeyyüz Matbaasi [1908]
Muhtasar Felsefe: ruḥiyat, mantık, mafevk el-tabiʻiyat, ahlak, tarih-i felsefe - müʼellifi Baha Tevfik - İstanbul: Tefeyyüz Kitab 1331 [1913?]
Muhtıra-i belagat, Nazıma, Ali, 1861-1935 - Dersaadet Kitabçı Kasbar [1890]
Mükemmel hazine-i letaif , Süleyman, Meḥmed, Dersaadet Ḳasbar Matbaasi [1897]
Münazara-i Sultan Bahâr, Lâmi Çelebi (1873?), İstanbul, İzzet Efendi Matbaası
Münşe'ât-i 'azīzīye fi asar-i Osmanîye - Nūrī, Saḥḥāf, 1870 İstanbul [1886]
Münşe'at-i 'aziziye fi âsâr-i Osmânîye - Ṣaḥḥâf Nûrî, 1870 İstanbul Vezir Hâni Matbaa'ası [1867]
Münşeat - Meḥmed Akif Bozoklu Paşa, 1787-1845 [İstanbul] [1843]
Muntahabat-ı asar-ı Osmaniye, Kostentinidi, Dersaadet 1290 [1873] 2. tab
Müntahabat-i Durub-i emsal, Aḥmad Vefik Paşa, 1819-1890
Müntahabat-i lugat-i Osmaniye - Redhouse, James W. (James William), Sir, 1811-1892.Istanbul Matbaa-i ceride-i ḥavadis 1852-53
Müntahabat-i Şehname - Firdevsi [İstanbul?] [1864]
Müntehabat-i cedide - Reşid, Mustafa, 1861-1936, İstanbul, Civelekyan Matbaasi [1885-86]
Müntehabat-i Mír Nazíf - Nazif, Aḥmed ibn Mustafa, d. 1858 [Mısır - Bulaḳ] 1845
Musavver kamus-u Sadi - Said, Kemalpaşazade, 1848-1921 Istanbul Matbaa-i Amire [1918]
Musavver muharebat-ı baḥriyye-i Osmaniyye - Nutki, Süleyman, Istanbul Bahriye Matbaası [1890]
Mutalaat-i edebiye - Ziver, İstanbul, Matbaa-i Reşadiye [1911]