• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

I-İ

İbn-i Musa - Abdülhak Hâmit, 1852-1937, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1917]
İbretnüma - Lami, Maḥmud ibn Osman, d. 1531 [İstanbul] [1856]
İçli ḳız - Abdülhak Hâmid, 1852-1937 - Dersaadet Basiret Maṭbaasi [1874]
İffet - Gürpinar, Hüseyin Rahmi, 1864-1943, Dersaadet İḳdam Maṭbaası [1896]
İki aḥbab çavuşlar: dram 3 perde / ez müntaḫabat-i Meḥmed Ḥilmi; Saḥibi ve naşiri kitabcı Aragül, İstanbul: Maḥmud Beğ Matḅaʻası 1301 [1883 or 1884]
İkinci seneye maḫsus mufassal yeni Sarf-ı Osmani / Şeyh Vasfi; Saḥib ve naşiri Tefeyyüz Kütübhanesi Saḥibi Parsih İstanbul: Ḳarabet Maṭbaası, 1323 [1905] 7. ṭabʻı
İksir-i devlet - Gazzali, 1058-1111 [İstanbul] Yaḥya Efendi Maṭbaasi [1871]
İlaveli hazine-i mekatib, yahud, Mükemmel münşeʻat - eser-i Aḥmed Rasim - İstanbul : Şems Kütübhanesi, 1325 [1909] 6. tabʻı. --
İlaveli Sarf-ı Osmani : nazarî ve amelî: üçüncü sene - eser-i Zeki.İstanbul : A. A. Sadoryan Şirket-i Mürettibiye, 1316 [1900]
İlm-i ḥal - Süleyman Paşa, [Istanbul]: Baḥriye Matbaʻasında tabʻ olunmuşdur, 1305 [1887 veya 1888]
İlm-i ḥal-i kebir, Istanbul, Dârüşşafaka Istanbul Maḥmud Beg Maṭbaasi [1899] 4. tab
İlm-i Kelamdan Kenz ül-aḳaid - Sirri, Süleyman, Kütüb-i Diniye Tedḳik Heyeti reisi, Dersaadet Ahter Maṭbaasi [1898] 2. tab
İltimas ül-alem, Reşad, Ḥüseyin, ibn Abdürraḥman - İstanbul Maṭbaa-i Amire [1886]
İnşa muallimi - Reşid, Musṭafa, 1861-1936, İstanbul Şems Kütübhanesi [1892]
İntibah - Namık Kemal, 1840-1888 - Istanbul [187-?]
Iraḳ mektublari - Babanzade, İsmail Ḥaḳḳi, İstanbul Ḳanaat Kitabhanesi [1911] Birinci ṭab
İrsâl-i Mesel ve Tezyîn-i Cümel İçin İrâdı Mümkün Olan Berceste Mısralar ve Güzîde Beyitler, Sadi, Ḥ. Dersaadet Maṭbaa-i A. A. Sadoryan [1907]
İşbu kitabda sekiz aded gazavat cem olunmuştur, [İstanbul] [18--?]
İstanbulun iç yüzü - Refiḳ Halid İstanbul: Kitabhane-i Ḥami, 1336 [1920]
İstanbulun muḥasarasi ve Zabtı - Schlumberger, Gustave Léon, 1844-1929 , İstanbul A. Ḥilmi [1914]
Isṭilaḥat-i Baḥriye, Nutki, Süleyman - İstanbul Maṭbaa-i Baḥriye [1903]
Istılahât-ı Edebiyye, Muallim Naci (1889), İstanbul, A. Asadoryan Matbaası
İzaḥ ül-cinayat - Azmi, Ömer ibn Meḥmed, İstanbul Uhuvvet Matbaası [1910]
İzmirden Brusaya - Dersaadet, Aḳşam Teşebbüs Maṭbaasi [1922]
Ī̇saguci risalesi - Hocazade Meḥmed Tahir ül-Kilisî [İstanbul] : Urfavi el-Ḥac Halil Efendi Matbaası, 1287 [1870].