• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

D

Damad Halil Paşazade Damad Maḥmud Paşanın eşari - Maḥmud Celaleddin Paşa, 1853-1903 [Mısır] [1898]
Darb-ı Mesellerimiz Hakkında Tahlîlî. Tedkîkât -Tahsin Ömer, [İstanbul] Evkaf Matbaası [1922]
Def ül-mesâlib fi edeb iş-şair ve l-kâtib Izzet, Babanzâde Meḥmed - İstanbul Ticaret odası gazetesi maṭbaasi 1325 - [1907]
Defter-i aşḳ - Enderunlu Fazıl, 1759?-1810.[İslambol Dar üṭ-Ṭibaat ül-Amire] [1837]
Defter-i galaṭat - Seydi Ali, 1870-1933 Dersaadet Kütübhane-i cihan 1906
Defter-i Kütübhane-i Çorlulu - Çorlulu Ali Paşa Istanbul, - Süleymaniye Umumî Kütüphanesi. Çorlulu Ali Paşa kitaplari - İstanbul Maṭbaa-i Amire [1886]
Defter-i Kütübhâne-i Hüsrev Paşa, Istanbul, Hüsrev Paşa Kütüphanesi - İstanbul Maḥmud Beg Maṭbaasi [18--?]
Deliren esir - Nahid, Haşim [1918]
Derviş sözleri - Şekib Toḳadizade, 1871-1932 Istanbul Suhulet Kitabhanesi [192-?]
Destan-i Leyla ve Mecnun Fuzulı̂, 1495?-1556.[İstanbul Dar uṭ-Ṭibbat ül-Amire] 1848
Destar-ı ḫayal / eser-i Osman Nevres [İstanbul] : Maṭbaʻa-i Amire, 1289 [1872]
Devhatü’n Nukabâ, Ahmed Rıfat
Diplomasi - Ṣaliḥ Münir Paşa, 1859-1939 İstanbul, 1910-1913. 1. ṭab Cilt 1
Diplomasi - Ṣaliḥ Münir Paşa, 1859-1939 İstanbul, 1910-1913. 1. ṭab Cilt 2
Divan - Enderunlu Fazıl, 1759?-1810 El-Kahire Bulaḳ [1842]
Divan - Halid, Ziyaeddin, d. 1826 [İstanbul] [1844]
Divan - Küçükçelebizade, İsmail Aṣım - Istanbul Maṭbaa-i Ceride-i Ḥavadis [1852]
Divan - Ulvi, Ali Bedreddin - Istanbul, Mustafa Efendi maṭbaa-si [1873]
Divan, Kadı Burhaneddin (1922), Der-Saadet, Matbaa-i Âmire
Divân-ı Avni - Avni, Osman, d. 1892 Divan[ İstanbul]: Rüşdi Efendinin maʻrifetiyle ṭabʻ ve temsil ḳılınmışdır, 1303 [1886]
Divan-i belagat unvan Esrar Dede - Esrar Dede, d. 1796 - Istanbul 1841
Divan-ı belagat ünvan-ı Ḥilmi, Ḥilmi Muṣṭafa, 1840-1881 Divan [İstanbul]: Ṭabʻḫane-ʼi ʻAmire, 1274 [1857]
Divan-i belagat-ı unvan-i Baḳi - Baki, 1526-1600 [İstanbul] [1859]
Divan-ı Dertli - Dertli, İbrahim, 1772-1845 [İstanbul] [18--?]
Divan-ı eşar - Mehmet Memduh Paşa, 1839-1925.İstanbul Maṭbaa-i Hayriye [1916]
Divân-ı Fuzulî - Fuzulı̂, 1495?-1556.Divan - Mıṣır: Bulaḳ, 1254 [1838]
Divan-i Fuzuli - Fuzulı̂, 1495?-1556.Tebriz [1852]
Divân-ı Gulâmi Gulami, 1854-1886[İstanbul Maṭbaa-i Amire] [1874]
Divan-ı gülşen-ı efkar-ı Vaṣıf - Vasıf, d. 1824 Bulaḳ [1841]
Divân-ı gülşen-ı efkâr-ı Vaṣıf - Vasıf, d. 1824 Bulaḳ [1841] 1. tab
Divan-i Gülzar - Sadi, d. 1882 [İstanbul Maṭbaat ül-Amire] [1867]
Divân-ı Ḥazret-i Enis Dede Efendi ḳaddasallahu sirruh - .Enis Receb Dede, d. 1732 Divan [İstanbul : 18??]
Divan-ı Hızr Agazade - Hızır Agazade Said, d. 1836 [İstanbul] [1872]
Divân-ı İzzet Beg, - İzzet Meḥmed, Beglikci, d. 1804 Divan [İstanbul]: M. Naʼil, 1258 [1842]
Divân-ı İzzet: Ḫazan-ı asar / Keçecizade ʻİzzet Divan - Mısır: Bulaḳ, 1255 [1840]
Divân-i Lugat üt-Türk - Maḥmud ibn'ül Ḥüseyin el Kaşgari, 11. asır - Dar ül-hilafet ül-aliye - Maṭbaa-i Amire [1917-19] 1. tab
Divân-i Muḥammedi - Naẓif Aḥmed ibn Muṣṭafa, d. 1858 [İstanbul] [1850]
Divân-i Münif - Münif, d. 1743 [İstanbul] [18--]
Divan-ı Nâbî, Nâbî (1875), İstanbul
Divân-i Nefi - Nefı̂, 1572-1635 [İstanbul Ceride-i Ḥavadis Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur] [1853]
Divân-i Nesimi - Nesimi, 1369 - 1418.[İstanbul] [1844]
Divân-ı Osman Nevres - Osman Nevres, 1820-1876.[İstanbul] Dar üt-ṭibaat ül-Amire [1873]
Divân-i Refi Kalayi - Refi Kalayi, d. 1821 [İstanbul Fatiḥ Maṭbaasi] [1867]
Divan-i Rifat Efendi - Rifat, 19. asır [Bulaḳ?] [18--?]
Divân-ı Şemî - Şemî Istanbul [18--?]
Divân-i Seniḥ - Seniḥ, Süleyman, d. 1900 Istanbul Teḳvinhane-i Âmire [1858]
Divân-i Şeref Ḥanım - Şeref, d. 1848 Istanbul [18--?]
Divân-i Şeyh el-ḥacc Aḥmed Sûzi - Sûzi, Aḥmed, d. 1830 İstanbul [1873]
Divân-i Şeyḥi - Şeyḥi, Süleyman, Mollazade, 1750-1819 [İstanbul] [1874]
Divân-i Seyyid Meḥmed Nesib - Nesib, Meḥmed, d. 1789 [İstanbul] [1845]
Divan-i Sultan Beyazid-i Sani, Bayezid II, Sultan (1890), Der-Saadet, Matbaa-i Osmaniyye
Divân-i Türâbi - Türâbi, Ali, d. 1868 Istanbul Tubhana-i Amire [1877]
Divan-ı Üftade, d. 1580 İstanbul Meḥmed Ṭahir [1912]
Divân-i Zati - Zâtı̂ Süleymân Efendi, d. 1738.[İstanbul] [1872]
Divan-i Zihni Bayburtlu Zihni, 1797-1859.[Dersaadet] [1876]
Divan-i Zihni Çermiki - Zihni, Çermikli, d. 1867[İstanbul Ṭaṭyos Divitciyan Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur] [1874]
Divançe-i Ḥanyevi Şefiḳ - Şefiḳ, Meḥmed, d. 1871 Istanbul Ahter Maṭbaa-si [1876]
Divançe-i Haşimi - Haşimi, Emir Osman, d. 1594 [İstanbul] Maṭbaa-i Baḥriye [1913]
Divançe-i Naẓim - Naẓim, Meḥmed Dersaadet, Ahter Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur [1890]
Divançe-i Niyazi - Niyazı̂, d. 1693 or 4.[İstanbul Meḥmed Said] [1874]
Divaneliklerim yahud belde - Abdülhak Hâmid, 1852-1937.İstanbul Karabet ve Ḳaṣbar [1886]
Diyorlar ki - Ünaydın, Ruşen Eşref, 1892-1959.Dersaadet Kanaat Maṭbaasi [1918]
Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam - Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 - 10 Cilt
Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam - Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 - 11 Cilt
Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam - Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 - 12 - 13 - 14 Cilt
Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam - Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 - 15 - 16 Cilt
Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam - Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 - 6 - 7 Cilt
Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam - Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 - 8 - 9 Cilt
Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam - Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316- 2 Cilt
Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam - Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316- 3 - 4 - 5 Cilt
Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam - Ḥaydar, Ali ibn Emin1316- 1. Cilt 1. Bölüm
Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam - Ḥaydar, Ali ibn Emin1316- 1. Cilt 2. Bölüm
Dürr üṣ-ṣukuk - Çavuşzade, Meḥmed Aziz Istanbul [1860]
Dürr üṣ-ṣukuk - Çavuşzade, Meḥmed Aziz Istanbul [1860]
Durub-i Emsal-i Osmaniye - Hifzi, 18. asır, İstanbul Aşir Efendi Matbaasi [1858]
Durub-i emsal-i Osmaniye - Şinasi, İbrahim, 1826-1871, İstanbul Tasvir-i Efkar Matbaası [1870] 2. tab
Durub-i emsal-i Türkiye - Said, Meḥmed, Tekezade, Dersaadet Asr Kütübhanesi [1894]