• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

Diğer


Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III

Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV

Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan

Din Politikası Üzerine Konuşmalar

Eğitim Politikası Üzerine Konuşmalar

Ermenilerin Yaptıkları Katliamlar : Les Massacres Commis Par Les Armeniens

Kurtuluş Savaşı İle İlgili Yunan Belgeleri

Nutuk Cilt:1 1919-1920

Nutuk Cilt:2 1920-1927

Nutuk Cilt:3

Henri Pirenne - Ortaçağ Kentleri Kitabı / Akdeniz

Çin Tarihi Kronolojisi

Coğrafi Keşifler Çağı ve Sonrası - Makale Derlemesi

Eyalet ve Beylerbeyi - Makale Derlemesi

Osmanlı Devletinde Göçebeler - Makale Özeti

Kayı Boyu'nun Anadoluya gelişi

Osmanlı Devletinin Kuruluşu - Özet

Osmanlı devletinin inkişaf amilleri - Köprülü

Osmanlı Tarihçiliğinin Başlıca Kaynakları

Osmanlı Taşra Teşkilatına Dair Notlar - Makale Derlemesi

Osmanlı Tarihine dair kısmî bibliyografya

Osmanlı Devlet Yapısında Ademi Merkeziyet Eğilimleri

Türk Tarihine Dair Kısmî Bilbliyografya

Timar Askeri - Cebelü /F. Emecen - Makale özeti

Timar sistemi

Topçu Ocağı - Makale Derlemesi

Türklerin İslamı Kabul Süreci ve İlk Müslüman Türk Devleti - Ömer Soner Hunkan

Osmanlı Tarihçiği ve Tarih Kaynakları - Abdülkadir Özcan

Dipnot kullanımı ve kaynakça belirtme

Tez Yazım Kılavuzu

Arabî - Rumî Aylar ve Rumuzları Cetveli

Doğaner, Yasemin , "Yüksek Öğretimde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve Yeni Yaklaşımlar" -Hacettepe Üniversitesi Örneği-, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c.XXI, Temmuz 2005, s.589-611.

Doğaner, Yasemin, "Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Kutlamaları", Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, yıl:5, Sayı:9, Şubat 2007, Genel Kurmay ATASE Başkanlığı, Ankara, 2007, s.119-143.

Doğaner, Yasemin, "İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Demokrat Parti Dönemi Türkiye'sinde Dış İlişkiler", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), yıl: 2, sayı:4, Güz 2006, s. 227-246.

Gökgöz, Saime Selenga,Siberuzayda Fransız-Ermeni Cemaatinin "Soykırım" Söylemi Üzerine, (KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi),Cilt II, Sayı 2 (Güz 2000) (KÖKSAV, Ankara).

Kılınçkaya, M. Derviş, 1990 Sonrasında Ortaya Çıkan Stratejik ve Ekonomik Oluşumlar

Kılınçkaya, M. Derviş, Milli Mücadele'de Kongreler ve İttihatçılık Sorunu

Kobal, Yunus, 1933 Üniversite Reformu'nun Atatürk'ün Kültür Politikasındaki Yeri, Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı'ya Armağan, Ankara 1995, s. 345-353.

Kobal, Yunus; Milli Mücadelede İç Ayaklanmalar Türkler; 16. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 78-89.

Sezer, Ayten, Osmanlı Döneminde Misyonerlik Faaliyetleri, Osmanlı, Cilt:2, Ankara 1999, s.182-192.

Sezer, Ayten, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Misyonerlerin Türkiye'deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, Ekim 1999, s. 169-184.

Sezer, Ayten, Türkiye'deki İlk Kadın Milletvekilleri ve Meclis'teki Çalışmaları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XIV, Kasım 1998, Sayı:42, s. 889-905.

Sofuoğlu, Adnan, Genel Hatlarıyla I. Dünya Savaşında Erzincan'ın İşgali ve Ermeni Mezalimi, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları dergisi, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, 1(2005).

Sofuoğlu, Adnan, Kurtuluş Savaşı Döneminde Kocaeli-Yalova-İznik Çevresinde Rum ve Ermeni Terörü, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt. XVIII. Sayı 54, s. 795-814.

Yılmaz, Mustafa Yılmaz- Yasemin Doğaner; "Demokrat Parti Döneminde Bakanlar Kurulu Kararı İle Yasaklanan Yayınlar", Kebikeç, sayı:22, yıl: 2006, s.151-204.

Yılmaz, Mustafa; British Opinion and the Turkish Foreign Policy (From Lausanne to Mosul:1923-1926), Kahire Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Merkezi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1-4, 2003.

Yılmaz, Mustafa; Cumhuriyet Döneminde Bakanlar Kurulu Kararı ile Yasaklanan Yayınlar 1923-1945, Kebikeç, Yıl: 3, Sayı: 6, 1998, s. 53-80.

Yılmaz, Mustafa; İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Anadolu'da Milli Hareket (1921-1923), Erzurum ve Sivas Kongreleri (27-29 Mayıs 2002) Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Yılmaz, Mustafa-Yasemin Doğaner, "1961-1963 Yılları Arasında Bakanlar Kurulu Kararı İle Yasaklanan Yayınlar", Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2006, Yıl:19, s.247-299.

 


Atatürk ve Türk Devrimi
Mübadele Göçmenlerini Türkiye'ye Taşıma Sorunu ve İzmir Göçmenleri (1923-1924)
Türk Basınında Girit'in Yunanistan'a Katılması
İzmir Hamidiye Vapur Şirketi
Şapka Devriminin İzmir Basınındaki Yankılan
İzmir Sancağı'nda 1912 Mec1is-i Mebusan Seçimleri
Belediye Meclisi Kararlarına Göre İşgal Yıllarında Akhisar'da Fiyatlar (1920–1922)
Balkan Harbi'nden Sonra İzmir'e Yönelik Göçler
XIX. Yüzyılın Sonlarına Doğru Doğu Ege Adalarının Sosyal ve Ekonomik Durumu
İzmir'deki Suikast Girişimi Sırasında Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir Gezisi ve Onun Suikasti Nasıl Karşıladığına İlişkin Bir Anı.
Mütareke Döneminde İzmir
Atatürk ve İnkılapçılık
Aydınlanma
Türkiye’de Tarihçiliğin Görünüşü
Milli Mücadele’nin Bir Öncüsü: Mustafa Necati
Mütareke’de Yunanistan’ın Ayvalık Politikası
Aşar Vergi Sisteminin Kaldırılışı
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti
Başlangıcından Günümüze Türk Tarih Tezi ve Lise Kitaplarına Etkisi
Dr. Reşit Galip ve Üniversite Reformu
Bir Halk Eğitim Çalışması Örneği Olarak Millet Mektepleri
1946 Yılı İzmir Belediye Seçimleri
Milli Kalkınma Partisi Kurucusu Nuri Demirağ’ın Hayatı ve Projeleri
Yunanistan Sınırları İçinde Bir Azınlık Örgütlenmesi: Cemaat-ı İslamiye’ler
II. Meşrutiyet’in İlanı ve İzmir Rumları (24 Temmuz 1908-31 Mart 1909)
Aydın Vilayeti Matbaası
İttihat ve Terakki’den Milli Mücadele’ye
Avrupalılar’ın XIX. Yüzyıl Başlarındaki İzmir’le İlgili Görüşleri
Sol Kemalizme Bakıyor, (Röportaj: Levent Cinemre, Ruşen Çakır)
Hüseyin Kazım Kadri, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Hatıralarım
Taha Parla, Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları, C. I: Atatürk’ün Nutuk’u
Ahmet Kabaklı, Temellerin Duruşması
Türk-Yunan İlişkileri
Yunanistan'da Kurtuluş Savaşı'nı İzleyen Gelişmeler
Türk-Yunan İlişkileri İçinde İzmir'in İşgali Sorunu
Türk Kurtuluş Savaşı'nın Bitiminde İzmir'in Genel Ekonomik Durumu
İzmir'de İlk Ulusal Tüccarlar ve Ticaret Odası'nın Öyküsü
Bir Gözlem: Şeref Köşeleri
Tanzimat Dönemi'nde İzmir
XVII - XIX. Yüzyı1larda İzmir'de Fransızlar
XIX. Yüzyıl'ın İkinci Yansında İzmir'in Sosyo-Ekonomik Durumunda Gerçekleşen Değişimler
XIX. Yüzyıl'da Kozmopolit Bir Ticaret Kenti: İzmir
P. Hadkinson'un Yunan İşgali Altında Bulunan Yerler Hakkındaki Gözlemleri
Milli Mücadele Dönemi'nde İngiliz Basını ve Kamuoyunda Türk İmajı
Kurtuluş Savaşı Yıllarında işgal Bölgesi Köy ve Köylüsü
İzmir'in işgali ve Salihli Cephesinin Kurulması
Tarih İçinde İzmir'de Sinema Yaşantısı
Kordelio (Karşıyaka) Adının Kökeni ve Anlamı üzerine
Tarih İçinde İzmir Milli Kütüphanesi
Bir "İzmir Tarihçisi": Ziya Somar
Mütareke İzmir'inde Türk Devrimi'nin Eğitimci İki Öncüsü
İzmir'in Kentsel Gelişimi ve Bunu Etkileyen Faktörler
İzmir'in Nüfusunun Gelişimi
1923- 1938 Yılları Arasında İzmir'in İmarı
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’inSosyo - Ekonomik Durumu
Başlangıcından Harf Devrimine İzmir’de Türk Yayıncılığı
XIX. Yüzyıl Sonunda İzmir ve ÇevresindeTütün Kaçakçılığı
Osmanlı Kaynaklarına Göre Türkk-Yunan İlişkilerinde Girit Sorunu (1896)
Rahmi Bey'in İzmir Valiliği
İzmir'de Veba Salgını (Mayıs Ağustos 1900)
Allıance Israelite Universelle'in Osmanlı Yahudi Cemaatini, Tarım Sektöründe Kalkındırma Çalışmaları ve İzmir Yakınlarında Kurulan Bir Çiftlik Okul: Or Yehuda
Çanakkale Savaşının İlk Evresinde İzmir Basını (2 Ağusos 1914-18 Mart 1915)
Birinci Dünya Savaşı ve İzmir Yahudileri (1914-1918)
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Köy Sorununa Bakış: Köy Kanununun Çıkarılması
Türkiye’de Köye Öğretmen Yetiştirme Model Önerileri: Uygulamalar ve Değerlendirmeler (Tarihi Gelişim)
1927 İzmir Nüfus Sayımı ve İzmir
T
ürkiye’de İslamcı Yayıncılık
Batı Anadolu’da Pamuk Tarımında Kooperatifleşme Süreci
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aydın İncir Müstahsilleri Kooperatifi’nin Durumu
Ege Bölgesinde İlk İncirciler (Ziraat) Kongresi ve Türkiye’de Satış Kooperatifleri’nin Doğuşu
İzmir’de İlk İngilizce Gazete: The Star in the East and Friend Youth
Tarih Sürecinde Bir Zümre: Levantenler
İzmir Sancağı’nda 1908 Meclis-i Mebusan Seçimleri
Lozan Barış Anlaşması 70. Yıldönümü Uluslar arası Semineri (İst: 25-26 Ekim 1993)
“Milli İktisat”a İlişkin Bir Belge
Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Reformlarına Araç Olarak Fransız Dili
Mahmut Esat Bozkurt: Yaşamı ve Kişiliği
Mahmut Esat Bozkurt’un Laik Hukuka Geçişe Katkıları
Medeni Kanun’un Yurt Dışındaki Yankıları
Mahmut Esat Bozkurt ve Kapitülasyonlar
Bozkurt ve Peker’in Devrim Tarihi Ders Kitapları
Mahmut Esat Bozkurt ve Masonlar
Mahmut Esat Bozkurt ve Hukuk Reformuna Katkıları
Bozkurt-Lotus Davasının Uluslar arası Hukuktaki Önemi ve Yeri
Mahmut Esat Bozkurt, Hukuk Devrimi ve Çağdaşlaşma
Anılarla Mahmut Esat Bozkurt
Babam Mahmut Esat Bozkurt
Y
ılmaz Bilen: 1.1.1956 - 5.21.1994 (Nekroloji)
Enstitüden Haberler
Laiklik
Güncelden Geçmişe: Tarih, Toplum ve Atatürk
Atatürk ve Tarih
Atatürk'ten Günümüze Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji Çalışmaları
Amerikan İstihbarat Belgelerinde Mustafa Kemal: Kişisel Özellikleri ve bir Görüşme
Günümüzde yeniden Değerlendirilmesi Gereken Bir Düşünür: Prens Sebahattin Bey
Türkiye'de Halk Evlerine İlişkin Çalışmalar ve Değerlendirmeler Üzerine
Manisa Halkevi Yayınları ve Yerel Tarih Çalışmaları Örneği
İbadet Dilinin Türkçeleşirilmesi Aşamalarından Biri: Türkçe Ezan ve uygulamaları
Balkan Savaşından Sonra İzmir'de Rumlar'ın Göç Hazırlığı
Mübadelenin İktisadi Sonuçları Üzerine Bir Rapor
Tariş Üzüm Kurumu: Tarihsel Bir Değerlendirme
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Sonrası Türkiye'nin Tarım Politikasındaki Arayışlar: Birinci Türkiye Ziraat Kongresi
Prof. Dr. Turan Feyzioğlu'nun Siyasi Kişiliği
Türkiye'de Geleneksel Siyasal Yapılanmadan Yeni Model Arayışlarına
İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş
1930'lar Türkiyesi'nde Demokrasi ve Kemalizm Tartışmaları
Cumhuriyet'in İlanı'nın İlk Yıldönümü Kutlamaları.
İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'nın 15.Yıldönümü Kutlama Törenleri
Basında "Hanedan-ı HHilafet" Tartışmaları ve Hilafetin kaldırılması
Cumhuriyet ve Kadın
Türk Devrimi ve İzmir Türk Ocağı
İzmir Basınında Menemen Olayı
Cumhuriyet Döneminde Aydın Basını
Kurtuluş Savaşımızın Mektup Zarflarındaki Sesi: Anadolu(Ankara Hükümeti) Posta Pulları
Atatürk’ün "Ulusal Kurtuluş SavaşıSavaşı" Düşüncesi ve "Nutuk'ta" Çukurova
Datça(Reşadiye) Kuva-yı Milliyesi'nin Mali Kaynakları.
Mahmut Esat Bozkurt
Başvekil Rauf Orbay
27 Mayıs 1960 İhtilal Dönemi; İktidar-Muhalefet İlişkileri
Trablusgarp Savaşı ve İtalya'nın Akdeniz'deki Faaliyetler
İtilaf Devletlerinin I.Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Devletine Bakış Açılarına İlişkin Belgeler
Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Yıllarında Türkiye'deki Bulaşıcı ve Zührevi Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler
İzmir Mekteb-i İdadisi
Tire’de Bulunan Camiler, Temuttuat Defterlerine Göre Görevliler ve Mal Varlıkları
Mustafa çağatay Uluçay Bibliyografyası Denemesi
Tanıtım Yazısı
VIII. Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi(VIII. Intemational Congre­ss on the economic social history of Turkey) 18–21 Haziran(June 18–21)1998, Bursa
Doğumunun Yüzüncü Yıldönümünde Hasan Ali Yücel Sempozyumu (16–17 Aralık 1997, İzmir) Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi
İzmir I. Kadın Kurultayı(5–7 Mart 1998)
İşgal Yıllarında İzmir'in Ekonomik Durumu 
Mütareke Döneminde İzmir Türk Ocağı Ve Faaliyetleri
Cumhuriyetin İlanından İsrail'in Kuruluşuna Kadar Türkiye'deki Yahudiler
Demokrat Parti ve Muhalefet Stratejisi
Türk Kadın Birliği
Türkiye'de Bir Sivil Toplum Örgütü: İnsan Hakları Derneği
Rumeli'den Aydın Vilayetine Yapılan Göçler Ve Aydın Vilayetine Gelen Rumeli Muhacirinin İskân Ve İdareleri Hakkında Talimat-I Mahsusa
Osmanlı İmparatorluğunda Amerikan Board Okulları Ye Ermeniler
Osmanlı Devletinde Askeri Yargının Gelişimi
1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Tasarısı İle Cumhurbaşkanına Yerilmek İstenen"Tecdid-İ İntihabat Hakkı" Üzerinde Yapılan Tartışmalar Ye Sonuçları
Ahmet Refik Altınay'ın Büyük Tarih-i Umumi'sinin Yayın Öyküsü ve İbrahim Hilmi çıgıraçan'ın Tarih Anlayışı
 
Yakın Tarihte Kastamonu'da Kurulan Şirketler ve Kastamonu Bankası TAŞ
Ali Reşat Bibliyografyası Denemesi 
Anılar Bibliyografyası
Hasan Ali Yücel, Hürriyet Genel Hürriyet
İsmail Habib Sevük'ün Açıksöz'deki Yazıları
İzmir Atatürk Lisesi Tarihçesi
Sisam Bey’i Kopas Efendi’nin Memuriyeti ve Katledilmesi
Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Balkan Savaşı’nda Yunanistan’ın El Koyduğu Osmanlı Gemileri ve Alınan Karşı Önlemler
Merzifon’da Amerikalı Misyonerler ve Ermeniler
Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Yerli Malı Kullanımı Teşviki
Söylev- Demeç ve Çalışmalarıyla Başarılı Bir Ptt Nazırı : Oskan Efendi
Bir İngiliz Müdahalesi:General Allenby Notası
Türkiye’de Milli ve Modern Bir Eğitim SistemiOluşturma Çabaları (1920-1928)
Cumhuriyet Öğretmeni Eyüp Hamdi Akman
Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzmir Limanı ve Limanın Bölge Üzerindeki Etkileri
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’de Beslenme Sorunu
Varlık Vergisi Denizli Uygulaması
Türk Basınında Kadın Gazetesi’nin Yeri (1947-1962)
1949’da İnönü ve Bayar’a Suikast İddiası: Reşat Aydınlı Olayı
Cumhuriyet Halk Partisi’nde Bülent Ecevit ve Ortanın Solu Düşüncesi
Bayan Ferid Bey’in (Müfide Ferid Tek) Paris’te Vermiş Olduğu Konferans (Çeviri)
Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi İlk On Sayı Dizini
Karşılaştırmalı Bir Perspektiften 19.Yüzyılda Çin ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Protestan Misyoner Faaliyetleri 
Çağdaşları Tarafından Ziya Gökalp’in Eleştirisi
Mübadillerin Yunanistan’daki Mal Kayıtları ve Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnameleri
Denizli-Honaz’a Yapılan Mübadele Göçü
Aydın’ın İşgalinde Heyet-i Milliyelerin Sağlık Sorunlarına Bakışı 
Laik ve Anti-Laik Söylemlerde Beden İmgesi: Söylemin ‘Beden’selleşmesi
Kıbrıs’ta Göç Hareketleri ve 1974 Sonrasında Yaşananlar 
Geçmişten Günümüze Irak’ta Türkmen Politikası
80. Yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sempozyumu (İstanbul, 7–8 Kasım 2003)
1908 – 2008: Jön Türk Devriminin 100. Yılı, Uluslararası Kongre (28 – 30 Mayıs 2008)
Salih Özbaran, Osmanlı’yı Özlemek ya da Tarih Tasarlamak, (1. Baskı), İmge Kitabevi yay., Ankara, 2007, 302s. 
Atatürk’ün Yazarlığı ve Gazeteciliği  
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’de Karayolu Ulaşımı ve İzmir Uygulamaları
Türk Devrimi’nin Kültür Kuramı Açısından Bir Değerlendirmesi
Köylüyü Topraklandırma Kanununun Türk Siyasal Yapısının Oluşumu Üzerindeki Etkileri
II. Meşrutiyet Dönemi’nde Danıştay(Şura-yı Devlet
1913–1914 Rumlara Karşı Boykot ve Hüseyin Kazım Beyin Bir Risalesi
XX. Yüzyılın Başlarında Menteşe Sancağı’nın İdari ve Nüfus Yapısı
Falkenhayn’ın Anılarında Türkiye Notları
Albay Talat Aydemir’in Darbe Girişimleri
2004 Referandum Döneminde Kıbrıs ve Yaşanan Gelişmeler
Türk Mizah Dergiciliğinde Bir Örnek: Bizim Köylü
Heidegger Felsefesinde Fenomenoloji, Varlıkbilim ve Tarih
Mehmet Emin Elmacı, İttihat-Terakki ve Kapitülasyonlar, Homer Kitabevi, İstanbul, 2005.
Kemal Arı, 3. Kılıç: İzmir’in Kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin, Zeus yay. İzmir, 2006, 1. baskı, 14 x 20 cm., 207+46 s., (Resimler, Belgeler)
 Mudanya Mütarekesi’nin 85. Yıldönümü Sempozyumu (Mudanya, 5–6 Ekim 2007)
Kilise ve Mektepler Kanunu Örneğinde II. Meşrutiyet Döneminde İttihatçı - Rum İlişkileri
I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Tarafından Gerçekleştirilen Rum Tehciri
Genç Türkiye Devleti’nin Cumhuriyet Kazanımları ve Bunların Kıbrıs Türk Toplumuna Yansımaları
Bir İntiharın Sosyo-Ekonomik Arka planı: Dünya Ekonomik Bunalımının İzmir Örneğinde Gündelik Yaşama Yansımaları
Cumhuriyet’in Bir Gençlik Projesi Olarak Kızılay Kampları (1936- 1950)
Anavatan Partisi İktidarı’nın İlk Yıllarında Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) İlişkileri ve Türkiye’nin AET’ye Tam Üyelik Başvurusu
1950’li Yılların Karikatürlerinde Politikacı İmgesi
Anılarda Mudanya Ateşkes Antlaşması
Umit Sang Into to Crete Water; Crete to The Heart of Cretans
Ümit Girit Sularına Gömüldü; Girit, Giritlilerin Yüreğine
Kazım Doğan Dirik, Atatürk’ün İzinde Vali Paşa Kazım Dirik Bandırma Vapuru’ndan Halkın Kalbine, Gürer yay., İstanbul, 2008, 1.baskı, 16x24cm., 507 s.
Mudanya Mütarekesi’nin 85. Yıldönümü Sempozyumu (Mudanya, 11 Ekim 2008)
 
İzmir Valisi İzzet Bey’in Kaleminden İzmir’in İşgali
Fransız Kaynaklarının Işığında 1922 İzmir Yangını
Milli Mücadele Yıllarında İzmir’de Etkili Olan Başlıca Bulaşıcı Hastalıklar (Emraz-ı Sâriye)
Cumhuriyet Döneminde Manisa’nın Sosyo-Kültürel Yaşamında Halkevi’nin Yeri ve Önemi
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde Siyasal Bölünme: Hizb-i Cedid
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Göre Milli Mücadele’de Milliyet: Türkler, Kürtler, Çerkezler, Hıristiyan Türkler, Ermeniler ve Rumlar (1920-1922)
Cumhuriyet Döneminde Çalışma Hayatı
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sağlık Hizmetlerine Toplu Bir Bakış, Dr. Refik Saydam’ın Sağlık Bakanlığı ve Hizmetleri (1925-1937)
Türk Hava Kurumu Gelir Kaynakları: ‘‘Fitre, Zekât ve Kurban Derileri’’ Üzerine
İngiliz Büyükelçilik Yıllık Raporlarında Türkiye (1939-1941)
Adnan Menderes’in Teftiş 
Raporuna Göre Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Örgütünün Çalışmaları (1935)

Kuruluşundan Kapatılışına Kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi İçerisinde Köy Enstitülerine Yönelik Muhalefet
II. Dünya Savaşı Sonrası Amerikan Missouri Zırhlısı’nın İstanbul Limanı’nı Ziyareti Üzerine Değerlendirmeler
Türk Siyasal Hayatında Cumhuriyetçi Güven Partisi
Son Osmanlı Meclisi’nde Yunan İşgali’ne Dair Tartışmalar
İçeride – Dışarıda Kemalizm Tartışmaları ve Dış Dünyanın Kemalizm Çözümlemesi
Albert Gabriel (1883-1972), Mimar, Arkeolog, Ressam, Gezgin / Architecte, archèologue, artiste, voyogeur, Yapı Kredi yay., İstanbul, 2006, 14x20 cm., 440 sayfa.
Alev Gözcü, Ergün Aybars ile Tarih ve Türkiye, Zeus yay., İzmir, 2008, 218 sayfa.
Sedat Laçiner, Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası, 1. baskı, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) yay., 14 x 24 cm, Ankara, 2008, 654 sayfa.
Türkkaya Ataöv, 2. Dünya Savaşı, 1. baskı, İleri yay., İstanbul, 2008, 14x20cm., 210+17s., Türkçe, Karton Kapak, siyah-beyaz fotoğraflar ISBN No: 9944109452.(Resimler, Belgeler).
Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk’ün Yanı Başında, Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun Hatıraları, 8. baskı, 14 x 20 cm., Doğan Kitap, İstanbul, 2009, 253 sayfa.
Bruce Clark, İki Kere Yabancı -Kitlesel İnsan İhracı Modern Türkiye ve Yunanistan’ı Nasıl Biçimlendirdi? , Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. baskı, İstanbul, 2008, 16 x 23 cm., 325+32 sayfa, (Resimler,Haritalar ve Önsöz).
Politik, Ekonomik ve Stratejik Konular Perspektifinde Merkezi Asya ve Kuzey Kıbrıs Uluslararası Konferansı
Modernleşme Sürecinde İzmir’de İtalyanların Eğitimi
Atatürk’ün İzmir Ziyaretleri ve Vefatının İzmir’deki Yankıları
Arşiv Vesikalarına Göre Batı Anadolu’da Yunanlılara Karşı Kazanılan Askeri Başarılar Karşısında Duyulan Memnuniyete Dair Yazışmalar
Modernizmden Post-Modernizme Tarihsel Bilginin Epistemolojisi (Dilthey, Heidegger, Gademer, Derrida)
Sultan II. Abdülhamit Döneminde bir “Çerkes Tarihi” Yazılması Girişimi
Türkçenin Sadeleştirilmesi Tartişmaları Etrafinda İbrahim Hilmi Çığıraçan’ın Görüşleri Ve ‘Tasfiye-İ Lisana Muhtaç Mıyız?’ Adlı Eserinin Çeviriyazısı
Hüseyin Cahit Yalçın (1875-1957)’ın Dil İle İlgili Görüşleri
 
Bir İktisadi Siyasa Projesi: Milli İktisat Ve Bursa
Ermeni Tehciri Ve Tehcirden Dönen Ermenilerin  İskân Sorunu
Osmanlı Taşrasında Belediye İdaresi:  Alanya Belediyesi (1914-1915)
Cumhuriyet Öncesi Türkiye’de Hapishane Sorunu
Mütareke Dönemindeki Siyasi Akımların Türk Basınına Yansımaları
Mübadele Öncesi Yunanistan’daki Müslüman-Türk Azınlığa İlişkin Çok Önemli Bir Kaynak: “Mecmû’a-Yi Kavânîn-i Yunâniye”
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne (Cemiyet-I Akvam) Girişi  -Öncesi Ve Sonrası-
Cumhuriyetin Yapılanma Sürecinde Müzik Eğitimi
1929 Ekonomik Bunalımı Sonrasında Dünyada “Yeni Türkiye” Algısı Ve Türkiye’nin Ekonomik Arayışlarına İlişkin Saptamalar
1929 Dünya Ekonomik Buhraninin Almanya’daki Etkisi Ve Bu Etkinin İzmir Finans Piyasasına Yansıması “Deutsche Orient Bank”
Afgan Kralı Emanullah Han’ın Türkiye Gezisi
Rumlar’ın Kıbrıs’taki Enosis İsteklerinin Şiddete Dönüşmesi: 1931 İsyanı; Öncesi Ve  Sonrası
Kıbrıs’ta Hasıraltı Belgeler” Üzerine Eleştirel Bir Bakış
II. Dünya Savaşı Türkiyesi’nde Bir Muhalefet Örneği Olarak “Tan” Gazetesi
1946 Belediye Seçimleri Ve Basın
Türkiye’nin Güvenlik Algılamasındaki Değişim: 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Sonrası Dönem
Orhan Karaveli, Ali Kemal: Belki Bir Günah Keçisi, 8. baskı, Doğan Kitap, İstanbul, 2009, 223 s.
 
İzmir 1876 ve 1908 (Yunanca Rehberlere Göre Meşrutiyette İzmir), (Çev.: Engin Berber), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür yay., İzmir, 2008, 135 sayfa.
Antikçağ’dan Günümüze Tarih Tasarımları
II. Meşrutiyet Döneminde Genel Haklar Savunusu Yapan Bir Gazete: Hukuk-ı Umumiye
"
En Büyük Tehlike” Broşürü ve Buna Bağlı Olarak Turancı Akımların Kamuoyunda Tartışılması
Yunan İşgalleri Karşısında Göç Hareketi
Millî Mücadele Yıllarında Kastamonu’da Müdafaa-i Hukuk Hareketinin Doğuşu ve Bölgenin Kuvayi Milliye’ye Katılışı
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Nüfusu Kayıt Altına Almaya Yönelik Girişimler
Yeni Alfabenin Kabulü Sonrası Mersin’de Açılan Millet Mektepleri ve Çalışmaları
İzmir Karantina Teşkilatının Kuruluşu ve Faaliyetleri (1840-1900)
Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi (1914-1958)
Arşiv Belgeleri Işığında İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’de Mülteciler ve Esirler Sorunu
1960-1980 Dönemi Türk-Arap Ekonomik İlişkileri
Şark Meselesi’nden Sevr’e Türkiye
Tarih Felsefesinin Gelişimi ve Günümüzdeki Önemli Sorunu
Leyla KIRKPINAR, Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın, Zeus Yay., İzmir, 2009, 2. Baskı, 14X20cm., 357 Sayfa  Türkçe, Karton Kapak  Isbn No 975-47-2608-5.
Hasan Taner KERIMOĞLU, İttihat-Terakki ve Rumlar 1908-1914, 1. Baskı, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, Istanbul, 2009, 539 syf.
Ferdan ERGUT, II. Meşrutiyet’i Yeniden Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2009, 15X21 Cm, 285 syf.
Alain DIECKHOFF – Christophe JAFFRELOT, Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek Kuramlar ve Uygulamalar, 1. Baskı, Iletişim Yayınları, İstanbul, 2010, 372 syf.
Andreas M. KAZAMIAS, The Turkish Sisyphus. Atatürk, Islam And The Quest For European Mo-dernity, Athens - 2006, Centre Of Comparative Education, International Education Policy And Communication, 153 syf., ISBN: 960-89470-0-6.
Kemal ARI, Atatürk ve Aydınlanma - Düşünsel Temelleri ve Gelişimi, 2. Baskı, Yakın Kitabevi Yay., İzmir, 2009, (13,5X19,5), 327 syf., Türkçe, Karton Kapak.
Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi: I (Temelleri, Oluşumu ve Gelişimi), Yakın Kitabevi, İzmir, 2010, 383 Sayfa, Türkçe, Karton Kapak, ISBN No:978-605-890-69-3-8.
Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu 2010 (9 Nisan 2010)
Kuva-yi Milliye’nin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu (6-8 Eylül 2009, İzmir)